Preus de transferència

Prestem assessorament en matèria d’operacions vinculades, a nivell tant nacional com internacional tenint en compte que, des de la perspectiva dels preus de transferència, les operacions vinculades entre diferents companyies d’un mateix grup empresarial s’han d’analitzar amb cura i quantificar al valor de mercat a l’hora de determinar la base imposable de cadascuna de les entitats que componen el grup esmentat.