Mercantil

El nostre departament mercantil és líder al Principat d’Andorra en constitució de societats, operacions de reestructuració empresarial, tramitació d’autoritzacions comercials, així com en la confecció de pactes parasocials, contractació corporativa diversa i assistència en procediments contenciosos societaris i de Propietat Intel·lectual i Industrial.

Constitució de societats i autoritzacions comercials

Des de fa tres dècades, els nostres professionals mercantilistes han intervingut en tota tipologia d’operacions corporatives i molt particularment en els últims 10 anys, en què els processos d’homologació normativa internacional del Principat ens han proporcionat una àmplia experiència en l’assessorament de companyies internacionals que han optat per instal·lar-se al nostre país per desenvolupar-hi la seva operativa amb tots els privilegis que Andorra ofereix.

 

L’obertura econòmica d’Andorra, ha fet que el nostre equip s’hagi format en profunditat a fi de plantejar i estructurar les inversions estrangeres, especialment pel que fa a la constitució d’una societat o a l’adquisició de béns immobles o productes financers. La nostra única intenció és facilitar que els nostres clients compleixin amb totes les exigències requerides pel Govern d’Andorra, a l’hora de complir els estàndards per constituir una societat andorrana.

 

LLEGIR MÉS

 • Sol·licitud NIA

  Sol·licitud NIA

  Número d’Identificació Administrativa.

 • Reserva de denominació social

  Reserva de denominació social

  Nom de la societat i objecte social.

 • Autorització d’Inversió Estrangera

  Presentació del Dossier d’Inversió Estrangera

  davant les autoritats governamentals.

 • Obertura de compte bancari

  Sol·licitud d’obertura de compte bancari

  i dipòsit de capital social.

 • Constitució de la societat davant Notari

  Constitució de la societat davant Notari

  i inscripció de l’empresa en el Registre de Societats.

 • Sol·licitud NRT

  Sol·licitud NRT

  Número de registre Tributari.

 • Nom comercial

  Reserva nom comercial

  Denominació comercial.

 • Alta al Registre de Comerç

  Alta al Registre de Comerç

  Poden donar-se possibles tramitacions complementàries depenent de l’activitat.

Compravenda/Transmissió de participacions o accions socials

Els nostres mercantilistes estan molt familiaritzats amb les operacions de compravenda d’actius socials, ja que han tutelat una ostensible quantitat d’operacions de compravenda o transmissions de participacions o accions socials tant d’empreses locals com d’empreses internacionals. Augé Legal&Fiscal pot assistir en el procediment de valoració i confecció de documentació de due diligence amb la intervenció de la nostra filial Augé Accountants, que està especialitzada en aquests serveis.

 

Així mateix, ens encarreguem de supervisar el compliment de tots els aspectes de la llei de societats del Principat d’Andorra, assessorant el client sobre la documentació necessària per dur a terme l’operació que desitja. Per això proporcionem assistència integral en tot el procediment de transmissió, des dels acords de Junta que l’aproven, passant per l’estudi de l’exercici del dret d’adquisició preferent dels socis i, per descomptat, confeccionant i ordenant de la manera pertinent tota la documentació que es necessiti notarialment per perfeccionar el negoci jurídic.

Reestructuracions societàries

Augé Legal&Fiscal és testimoni en el seu dia a dia de l’àmplia varietat d’estructures societàries que funcionen en els mercats nacionals i internacionals. Com a conseqüència de decisions organitzatives o per l’assessorament fiscal concedit al nostre client, és habitual que ens trobem amb operacions de reestructuració empresarial. Per això, el nostre departament mercantil s’encarrega de tutelar la creació o reestructuració societària de grups que tenen, per exemple, amb societats matrius que diversifiquen la seva participació entre societats operatives internacionals i societats patrimonials nacionals. Sent reestructuracions menys habituals, el nostre grup ha dut a terme cessions de branques d’activitat de grups internacionals, i ha creat sistemes subhòlding per optimitzar la fiscalitat de determinats grups empresarials.

 

A més, podem assistir els nostres clients en fusions, absorcions, escissions o cessions globals o parcials d’actius de societats establertes a Andorra o a l’exterior. A més, podem assistir els nostres clients en fusions, absorcions, escissions o cessions globals o parcials d’actius de societats establertes a Andorra o a l’exterior.

Redacció i modificació d'estatuts socials i de contractes mercantils

Gran quantitat d’operacions que es produeixen en el si d’una Societat requereixen una modificació dels estatuts. Això pot passar en casos tan simples com els canvis de denominació social o la previsió de remuneració d’un administrador com en casos tan transcendents com modificacions globals de l’objecte social, canvi dels criteris de valoració de les participacions socials, o ampliacions o reduccions de capital.

 

Per aquest motiu, el departament mercantil d’Augé Legal&Fiscal es dedica activament a la redacció i modificació d’estatuts socials a fi de facilitar als socis tots els canvis que siguin facultatius i del seu interès i tots els que siguin imperatius per llei (per a la qual cosa fem un seguiment actiu de les previsions estatutàries de totes les societats que assessorem).

 

D’altra banda, i a fi de regular les relacions entre empreses, Augé Legal&Fiscal confecciona contractes de col·laboració, de distribució en exclusiva, de franquícia, d’agència, de compromís d’inversió i de moltes altres tipologies. També ens encarreguem d’organitzar les relacions entre socis per a tot allò que no estigui previst en el estatuts socials mitjançant acords o pactes parasocials privats que puguin respondre a les necessitats presents i futures de la col·laboració entre els socis.

Contenciós Societari

Oferim assistència del més alt nivell en el camp contenciós societari, ja que el nostre equip processal té un ampli coneixement de la normativa aplicable i de la doctrina i jurisprudència nacional i comparada. Ens avalen múltiples èxits davant les més altes instàncies del Principat d’Andorra pel que respecta a litigis que han tingut per objecte discussions de caràcter corporatiu, desavinences entre socis i moltes altres circumstàncies conflictives derivades d’incompliments de la normativa andorrana.

 

Des de problemàtiques en l’exercici del dret de tempteig i retracte, fins a impugnacions parcials i totals d’acords socials, passant per un ampli ventall de conflictes entre socis per la transgressió de l’establert en estatuts, els acords entre socis o els compromisos d’inversió. Augé Legal&Fiscal és una garantia d’experiència, professionalitat i transparència, ja que el coneixement del dret de què disposem ens permet la màxima sinceritat amb el client pel que respecta a les possibilitats d’èxit de les seves pretensions extrajudicials o contencioses.

Assessorament i contenciós de propietat intel·lectual i industrial

Augé Legal&Fiscal té una extensa experiència en l’assessorament i el contenciós de la propietat intel·lectual i industrial (marques, patents i noms de domini). El nostre equip especialitzat representa els interessos de petites empreses i de prestigioses multinacionals davantla Batllia d’Andorra i coordina els assumptes “cross-border” amb advocats d’altres països.

 

El despatx també ofereix assistència i assessorament per trobar solucions extrajudicials mitjançant els procediments de resolució alternativa de conflictes (conciliació, mediació i arbitratge), tant a Andorra com en l’àmbit internacional.

Desitja contactar amb un dels nostres professionals?

  Desitja que el contactem per telèfon?

  +376 803 636

  Si desitja pot trucar-nos per telèfon i atendrem personalment la seva sol·licitud.

  També pot contactar amb el nostre equip de professionals fent-nos arribar la seva consulta al correu electrònic info@augelegalfiscal.com o contactar-nos via Whatsapp (Tel: +376 333 376).